השתתפות בשכר לימוד להשתלמות

מלגת השתתפות בשכר לימוד (המלגה הפרטנית) מוענקת לעמיתים אשר השתתפו ביוזמתם בהשתלמות, באחד ממוסדות הלימוד המוכרים שבחרו.

בשנת 2024 תקרת המלגה השנתית הנה 4,000 ש”ח עבור כל המלגות ביחד.

 

שיעור מלגות הקרן 

להלן פירוט שיעורי מלגת הקרן לשנת 2024:

1. מלגה לקורס תהיה בשיעור של עד 75% מעלות ההשתלמות הבודדת ולא יותר מ 4,000 ש”ח (תקרת המלגה המצטברת השנתית)

2. מלגה לכנס/יום עיון תהיה בגובה של עד 75% מדמי הרישום בלבד, ולא יותר מ- 1,875 ש”ח במצטבר לשנה, לכל הכנסים גם יחד.

 

תחומי הלימוד המוכרים לקבלת המלגה

כל תחומי ההנדסה, אדריכלות, אגרונומיה, מחשבים,  שפות תוכנה, כלכלה, מינהל, ניהול, שפה זרה, מדעים מדויקים וטכנולוגיה.

 

הבהרות

 • המלגה המקסימלית לשנת 2024 הינה 4,000 ש”ח בגין השתלמויות שתאריך הפתיחה החל מ- 01.01.2024.
 • באחריות העמיתים לוודא מול נציגי הקרן, כי המוסד המלמד ותוכנית הקורס מוכרים ע”י הקרן לצורך קבלת מלגה.
 • סכום המלגה שיקבלו העמיתים מהקרן בגין כל השתלמות יקוזז מסך המלגה השנתית הכוללת העומדת לרשותם. הסכום יועבר ישירות לחשבונם של העמיתים באמצעות העברה בנקאית.
 • שיעור השתתפות הקרן יחושב על בסיס עלות ההשלמות אך לא יותר מאשר התשלום בפועל ע”י העמית לאחר ניכוי סכומי השתתפות המעסיקים.
 • שנת המלגה הקובעת לחישוב המלגה הפרטנית, תהיה השנה בה סיימו העמיתים את ההשתלמות.
 • עמיתים שבמהלך ההשתלמות שערכו הופסקו התשלומים בעדם ו/או החלה תקופת זכאותם, יקבלו מלגה חלקית יחסית (על פי היחס שבין התקופה בה היו עמיתי הקרן במהלך ההשתלמות לבין תקופת ההשתלמות הכוללת).
  כל זאת בהתאם לקריטריונים למתן מלגה פרטנית והמלגה השנתית של הקרן.
 • עמיתים שהיו זכאים לקבלת מלגה מהקרן בשנים קודמות ועדיין לא הגישו בקשה לקבלת מלגה, יוכלו לעשות זאת גם השנה 2024, בהתאם לקריטריונים שהיו נהוגים באותן שנים. תשלום מלגה רטרואקטיבית יינתן בגין השתלמויות שהסתיימו משנת 2022.
 • המפורט לעיל הנו עיקרי הקריטריונים, כאשר הנוסח המלא נמצא במשרדי הקרן ומתעדכן מעת לעת על פי החלטות מועצת הקרן.
 • הענקת המלגות יהיה בכפוף להחלטות מועצת הקרן ולתקציב ההשתלמויות השנתי שאושר על ידה.

 

טופס מקוון להגשת מלגה