השתתפות בשכר לימוד ללימודי תואר

מלגת השתתפות בשכר לימוד ללימודי תואר, מוענקת לעמיתים אשר למדו תואר אקדמי נוסף במוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או המוכר ע”י משרד החינוך והתרבות, או שלוחה של אוניברסיטה זרה הפועלת ברשיון של המועצה להשכלה גבוהה.

גובה המלגה

סכום המלגה עד 4,000 ש”ח לשנה (תקרת המלגה השנתית בשנת 2024). ניתן לקבל עד 2 מלגות ללימוד תואר מלא. מלגה אחת בכל שנה.

 

הבהרות

  • סכום המלגה שיקבלו העמיתים מהקרן בגין לימודי תואר יקוזז מסך המלגה השנתית הכוללת העומדת לרשותם. הסכום יועבר ישירות לחשבונם של העמיתים באמצעות העברה בנקאית.
  • מיסים המשולמים ע”י העמיתים, כתוצאה מזקיפת שכר הלימוד המשולם ע”י המעסיקים במשכורתם, יוכרו ע”י קרן הידע כסכום השתתפות העובדים בשכר הלימוד ובהתאם לכך יוכלו לבקש את מלגת הקרן על פי הקריטריונים למלגה פרטנית לתואר אקדמי.
  • על פי תקנות המס, מלגה לתואר חייבת בניכוי מס במקור אלא אם כן העמיתים ימציאו לקרן אישור משלטונות המס על פטור ממס או על שיעור מס נמוך. יש לציין את מספר תיק הניכויים של הקרן במשרדי מס הכנסה: 930338041
  • שנת המלגה הקובעת לחישוב המלגה, תהיה השנה בה הסתיים הסמסטר בגינו נתקבלה המלגה.
  • עמיתים שבמהלך ההשתלמות שערכו הופסקו התשלומים בעדם ו/או החלה תקופת זכאותם, תאשר הקרן מלגה חלקית יחסית (על פי היחס שבין התקופה בה היו זכאי הקרן במהלך ההשתלמות לבין תקופת ההשתלמות הכוללת). כל זאת בהתאם לקריטריונים למתן מלגה פרטנית והמלגה השנתית של הקרן.
  • עמיתים שהיו זכאים לקבלת מלגה מהקרן בשנים קודמות ועדיין לא הגישו בקשה לקבלת מלגה, יוכלו לעשות זאת גם בשנת 2024, בהתאם לקריטריונים שהיו נהוגים באותן שנים. תשלום מלגה רטרואקטיבית יינתן בגין השתלמויות שהסתיימו משנת 2022.
  • המפורט לעיל הנו עיקרי הקריטריונים, כאשר הנוסח המלא נמצא במשרדי הקרן ומתעדכן מעת לעת עפ”י החלטות מועצת הקרן.
  • הענקת המלגות יהיה בכפוף להחלטות מוצעת הקרן ולתקציב ההשתלמויות השנתי שאושר על ידה.

 

טופס מקוון להגשת המלגה