פרטים ותנאי השתתפות בסמינרים המאורגנים על ידי קרן ידע

כללי

  • כל סמינר הנו בהיקף של 4 ימים (3 לילות), אמצע שבוע – ימים א’-ד’, סוף שבוע – ימים ד’- שבת.
  • האירוח כולל: שלושה לילות על בסיס חצי פנסיון, קפה + עוגה אחה”צ ביום הראשון, השני והשלישי לסמינר. סמינר סופ”ש כולל ארוחת צהריים ביום העזיבה.
  • ההרשמה לסמינר הנה על בסיס מקום פנוי, מספר המקומות בכל סמינר מוגבל.
  • ההגעה לסמינר הינה עצמאית (אין הסעות מאורגנות).
  • המחירים הינם לחדרי סטנדרט.
  • קבלת חדרים החל מהשעה 15:00.

 

חובת השתתפות בהרצאות / תכנים מקצועיים בסמינר

 • ככלל, חלה חובת השתתפות בהרצאות ו/או בכל תוכן אחר המופיע בתכנית הסמינר.
 • חובת הנוכחות בהרצאות הינה נוהל של הקרן.
 • חובה זו חלה גם על משתתף/ת אשר הגיע/ה לסמינר על חשבון ימי חופשה, ואינה תלויה בניצול ימי השתלמות בשכר.
 • רישומי הנוכחות יערכו בתחילת כל הרצאה ובסיומה. באחריות כל משתתף/ת לוודא כי נוכחותו/ה נרשמה.
 • רישומי הנוכחות (בהרצאות/פעילויות התוכן בסמינר) אשר נערכים ע”י נציגי הקרן או מי מטעמם, יהיו מחייבים וקובעים לעניין זה
 • עמית הקרן אשר יהיה נוכח בפחות מ – 50% מההרצאות / פעילויות התוכן בסמינר, לא יהיה  רשאי להשתתף בסמינרים נוספים במהלך שנת 2024 ובשנת 2025.
 • קבלת מסמך “אישור השתתפות בסמינר” לצורך קבלת ימי השתלמות בשכר, מותנה בנוכחות המשתתף בלא פחות מ – 80% מן ההרצאות / פעילויות התוכן בסמינר.
  עמית המעוניין באישור זה , יפנה לשרית מלמד במייל sarit@kereny.org.il  לאחר סיום הסמינר.

 

מלגת הקרן/עלות הסמינר לזכאי

 • עלות ההשתתפות לעמית וסכום מלגת הקרן מפורטים בטבלת הסמינרים.
 • סכום מלגת הקרן בגין השתתפות בסמינר יופחת מסכום המלגה השנתית של העמית לשנת 2024.
 • בכל מקרה של ביטול הזמנה לסמינר יגבו דמי טיפול כמפורט בסעיף מדיניות דמי ביטול.
 • עלויות סמינרים באילת אינן כוללות מע”מ. במידה ויוטל מע”מ באילת יתווסף לעלות המצוינת בטבלת המחירים, מע”מ כחוק.

 

אופן ההרשמה

 • ההרשמה לסמינרים הנה מקוונת ומתבצעת באמצעות טופס אינטרנטי באתר קרן ידע.
 • בטבלת הסמינרים מפורטים עלויות הסמינר וקישור לטופס הרשמה מתאים.


אופן התשלום

 • התשלום יבוצע באתר מאובטח, בכרטיס אשראי בלבד, עד 3 תשלומים שווים ללא ריבית.
 • החיוב בפועל יבוצע כחודש לפני מועד הסמינר.


ההשתתפות בסמינר מותנית ב –

 • במועד הסמינר המשתתף הינו עמית פעיל בקרן (המעסיק מפריש עבורו דמי חברות לקרן ידע), אחרת יידרש המשתתף להשלים מכספו את שווי עלות מלגת הקרן שניתנה לסמינר.
 • ביצוע התשלום בגין ההזמנה.
 • קבלת אישור הרשמה סופי יישלח במייל עד 3 שבועות לפני מועד הסמינר.


מדיניות דמי ביטול

 • לביטול הרשמתך בסמינר, יש לשלוח בקשה הכוללת את פרטיך ופרטי הסמינר, באמצעות מייל לכתובת: seminarim@kereny.org.il 
 • אישור על ביטול ההרשמה ישלח לכתובת המייל של הפונה. רק  קבלת אישור כאמור תהווה אסמכתא לביטול ההשתתפות.
 • הודעת ביטול שנתקבלה עד- 3 שבועות לפני יום תחילת הסמינר – יגבו דמי ביטול בסך 100 ש”ח.
 • הודעת ביטול שנתקבלה פחות מ- 3 שבועות מיום תחילת הסמינר – דמי ביטול מלאים עפ”י דרישת המלון.


לתשומת לבכם

 • ההשתתפות בסמינר מיועדת לעמיתי קרן ידע הנדסי אקדמי. עמיתי הקרן רשאי לצרף בן/בת זוג. אין להעביר הזכאות לרישום לסמינר לכל אדם אחר כולל לעמית קרן אחר שלא נרשם בעצמו לסמינר. עמית ו/או בן/בת זוג יורשו להשתתף בסמינר אך ורק אם נרשמו ואושרה השתתפותם קודם לקיום הסמינר עפ”י המפורט לעיל.
 • מסירת מפתח לחדר שהוזמן ע”י שני זכאים תתבצע בנוכחות שניהם יחד ובהצגת תעודה מזהה בלבד !!!
 • במידה ולא יצוין  שם משתתף נוסף עמו אתה מעוניין לחלוק חדר, או במידה והמשתתף שצוין לא הגיע לסמינר, ישובץ שותף לחדר באופן אקראי.
 • לאחרונה אירעו מקרים בהם עמית הקרן נרשם לסמינר כ “אדם בחדר זוגי” וביקש לחלוק חדר עם עמית אחר, אך בפועל התייצב עם אדם נוסף שאינו עמית הקרן. ברצוננו להבהיר כי הקרן רואה בחומרה מקרים מסוג זה, וכי מעמיתים שיהיו מעורבים בתופעות מסוג זה (כולל העמית שנרשם ולא התייצב לסמינר ללא הודעה מוקדמת),תישלל הזכות לקבלת מלגה מהקרן לרבות השתתפות בסמינרים.
 • במידה ויתקיים סיור מקצועי במהלך אחד הסמינרים קרן ידע תממן 100% מעלות הסיור לעמית הקרן. בן/בת זוג יוכלו להצטרף לסיור על בסיס מקום פנוי ויחויבו במלא עלות הסיור.

 

לטבלת הסמינרים