פרטים ותנאי השתתפות בסמינרים המאורגנים על ידי קרן ידע

כללי

 • כל סמינר הנו בהיקף של 4 ימים (3 לילות), אמצע שבוע – ימים א’-ד’, סוף שבוע – ימים ד’- שבת.
 • האירוח כולל: שלושה לילות על בסיס חצי פנסיון, קפה + עוגה אחה”צ ביום הראשון, השני והשלישי לסמינר. סמינר סופ”ש כולל ארוחת צהריים ביום העזיבה.
 • קיימת חובת נוכחות בהרצאות הסמינר!
 • אישור השתתפות בסמינר יופק על פי בקשת המשתתף, כשבועיים לאחר תום הסמינר. קבלת אישור זה מותנית בנוכחות המשתתף בלא פחות מ- 80% מההרצאות/סיורים.
 • ההרשמה לסמינר הנה על בסיס מקום פנוי. מספר המקומות בכל סמינר מוגבל.
 • מועד אחרון להרשמה הנו המועד המצוין בטבלת הסמינרים או עד גמר מלאי החדרים, המועד המוקדם מביניהם.
 • ההגעה לסמינר הינה עצמאית (אין הסעות מאורגנות).


מלגת הקרן/עלות הסמינר לזכאי

 • עלות ההשתתפות לעמית וסכום מלגת הקרן מפורטים בטבלת הסמינרים.
 • סכום מלגת הקרן בגין השתתפות בסמינר יופחת מסכום המלגה השנתית של העמית לשנת 2019.
 • בסמינרים המתקיימים באילת, סכום המלגה כולל 150 ש”ח לכיסוי הוצאות נסיעה לעמית הקרן.
 • עלויות סמינרים באילת אינן כוללות מע”מ. במידה ויוטל מע”מ באילת יתווסף לעלות המצוינת בטבלת המחירים, מע”מ כחוק.

 

אופן ההרשמה

 • ההרשמה לסמינרים מבוצעת כל ידי קרן ידע הנדסי אקדמי ולא על ידי סוכני נסיעות.
 • ההרשמה לסמינרים הנה מקוונת ומתבצעת באמצעות טופס אינטרנטי .
 • בטבלת הסמינרים מפורטים עלויות הסמינר וקישור לטופס הרשמה מתאים.


אופן התשלום

 • התשלום יבוצע בכרטיס אשראי בלבד, עד 3 תשלומים שווים ללא ריבית.
 • החיוב בפועל יבוצע חודש לפני מועד הסמינר.


ההשתתפות בסמינר מותנית ב –

 • במועד הסמינר הנך עמית פעיל בקרן ידע הנדסי אקדמי.
 • העברת התשלום בגין השתתפות בסמינר. 
 • קבלת אישור הרשמה סופי יישלח במייל עד 14 יום לפני מועד הסמינר.


מדיניות דמי ביטול

 • לביטול הרשמתך בסמינר, יש לשלוח בקשה הכוללת את פרטיך ופרטי הסמינר, באמצעות מייל לכתובת: seminarim.kereny@gmail.com 
 • אישור על ביטול ההרשמה יתקבל מקרן ידע במייל חוזר. רק קבלת מייל חוזר כאמור מהווה אסמכתא לביטול ההשתפות.
 • הודעת ביטול שנתקבלה עד- 3 שבועות לפני יום תחילת הסמינר – ללא חיוב בדמי ביטול.
 • הודעת ביטול שנתקבלה פחות מ- 3 שבועות מיום תחילת הסמינר – דמי ביטול מלאים עפ”י דרישת המלון.


לתשומת לבכם

 • ההשתתפות בסמינר מיועדת לעמיתי קרן ידע הנדסי אקדמי. עמיתי הקרן רשאי לצרף בן/בת זוג. אין להעביר הזכאות לרישום לסמינר לכל אדם אחר כולל לעמית קרן אחר שלא נרשם בעצמו לסמינר. עמית ו/או בן/בת זוג יורשו להשתתף בסמינר אך ורק אם נרשמו ואושרה השתתפותם קודם לקיום הסמינר עפ”י המפורט לעיל.
 • לאחרונה אירעו מקרים בהם עמית הקרן נרשם לסמינר כ “אדם בחדר זוגי” וביקש לחלוק חדר עם עמית אחר, אך בפועל התייצב עם אדם נוסף שאינו עמית הקרן. ברצוננו להבהיר כי הקרן רואה בחומרה מקרים מסוג זה, וכי מעמיתים שיהיו מעורבים בתופעות מסוג זה (כולל העמית שנרשם ולא התייצב לסמינר ללא הודעה מוקדמת),תישלל הזכות לקבלת מלגה מהקרן לרבות השתתפות בסמינרים.
 • במקרה בו עמית הקרן נרשם לסמינר כ “אדם בחדר זוגי” ומבקש לחלוק חדר עם עמית אחר, הקרן רשאית להתנות את מסירת מפתחות החדר בנוכחות שני העמיתים גם יחד ולאחר הזדהותם בפני סוכן הנסיעות. במידה ואחד משני העמיתים לא הגיע לסמינר, הקרן תשבץ שותף אחר לחדר על פי שיקול דעתה.
 • במידה ויתקיים סיור מקצועי במהלך אחד הסמינרים קרן ידע תממן 100% מעלות הסיור לעמית הקרן. בן/בת זוג יוכלו להצטרף לסיור על בסיס מקום פנוי ויחויבו במלא עלות הסיור.