פרטים ותנאי השתתפות בסיורים מקצועיים בחו"ל, המאורגנים על ידי לשכת המהנדסים

כללי

 • הסיורים המקצועיים בחו”ל בהם ישתתפו עמיתי הקרן, יאורגנו וינוהלו באחריות לשכת המהנדסים.
 • פרטי הסיורים המקצועיים : תוכניות, מחירים, תנאי ואופן ההרשמה מפורסמים באתר לשכת המהנדסים הלשכה (ראה קישור בהמשך).
 • לקרן ידע לא תהיה אחריות כלפי העמיתים לעניין התנהלות הסיור המקצועי בחו”ל בפועל.
 • קרן ידע לא תהיה אחראית לעניין הכרת המעסיק בסיורים המקצועיים כמזכים בימי השתלמות בשכר.
 • צירוף בן/בת זוג יהיה בהתאם להחלטת לשכת המהנדסים.

 

חובת השתתפות בהרצאות / תכנים מקצועיים 

 • ככלל, חלה חובת השתתפות בהרצאות ו/או בכל תוכן אחר המופיע בתוכנית הסיור המקצועי, כתנאי לקבלת המלגה.
 • חובה זו חלה גם על משתתף/ת אשר הגיע/ה לסמינר על חשבון ימי חופשה, ואינה תלויה בניצול ימי השתלמות בשכר.
 • לקבלת מסמך “אישור השתתפות בסיור המקצועי” יש לפנות לאחר הסיור לאושרית יפרח במייל :OSHRIT@AEAI.ORG.IL  

 

מלגת הקרן לעמית/ה בקרן ידע

 • ניתן לקבל מלגה בגין השתתפות בסיור מקצועי בחו”ל אחת לשנתיים.
 • מלגת הקרן תהיה בגובה של עד 75% מהמחיר המלא לאדם אך לא יותר מ- 2000 ₪.
 • סכום מלגת הקרן בגין השתתפות בסמינר יופחת מסכום המלגה השנתית של העמית לשנת 2024.
 • הזכאות למלגת השתתפות הינה למשתתף/ת אשר היה/הייתה עמית/ה בקרן במועד הסיור. במידה ומסיבה כלשהיא הופסקה חברותו של העמית בקרן טרם תחילת הסיור, על העמית תחול החובה להחזיר לקרן את המלגה אשר הוענקה בגין הסיור.

 

לאתר לשכת המהנדסים – טבלת הסיורים המקצועיים בחו”ל