סמינרים - מידע כללי

עמיתי הקרן רשאים להשתתף בסמינרים המאורגנים ע"י קרן ידע הנדסי אקדמי ו/או בסמינרים המאורגנים על ידי לשכת המהנדסים הנערכים בארץ בלבד.
הקרן מעניקה מלגת השתתפות ב-2 סמינרים בשנה לכל היותר, מכלל הסמינרים של קרן ידע הנדסי אקדמי ולשכת המהנדסים גם יחד.
סכום מלגת הקרן יצוין בפרסומי הקרן / הלשכה וינוכה מסך המלגה השנתית.
בשנת 2020 תקרת המלגה השנתית הנה 3,500 ש"ח לכלל הפעילויות .

עמית הקרן אשר יהיה נוכח בפחות מ- 50% מההרצאות / פעילויות התוכן בסמינר, לא יהיה רשאי להשתתף בסמינרים נוספים במהלך שנת 2020 ובשנת 2021

לרשימת הסמינרים המאורגנים על ידי קרן ידע

לפרטים ותנאי השתתפות בסמינרים המאורגנים על ידי קרן ידע

לרשימת הסמינרים המאורגנים על ידי לשכת המהנדסים