סמינרים בארץ / סיורים מקצועיים בחו"ל - מידע כללי

עמיתי הקרן רשאים להשתתף בסמינרים המאורגנים ע”י קרן ידע הנדסי-אקדמי ו/או בסמינרים המאורגנים ע”י לשכת המהנדסים (המתקיימים בארץ בלבד) ו/או סיורים מקצועיים בחו”ל המאורגנים ע”י לשכת המהנדסים.

הקרן מעניקה עד 2 מלגות בשנה לכל היותר בגין השתתפות בסמינרים בארץ / סיורים מקצועיים בחו”ל המוצעים ע”י הקרן ולשכת המהנדסים גם יחד.

ניתן לקבל מלגה בגין השתתפות בסיור מקצועי בחו”ל אחת לשנתיים.

סכום מלגת הקרן לכל סמינר יצוין בפרסומי הקרן / הלשכה וינוכה מסך המלגה השנתית.
בשנת 2024 תקרת המלגה השנתית הנה 4,000 ש"ח לכלל הפעילויות .

לרשימת הסמינרים המאורגנים על ידי קרן ידע

לפרטים ותנאי השתתפות בסמינרים המאורגנים על ידי קרן ידע

לרשימת סיורים מקצועיים בחו"ל המאורגנים ע"י לשכת המהנדסים

לפרטים ותנאי השתתפות בסיורים מקצועיים בחו"ל המאורגנים ע"י לשכת מהנדסים