סמינרים - מידע כללי

עמיתי הקרן רשאים להשתתף בסמינרים המאורגנים ע"י קרן ידע הנדסי אקדמי ו/או בסמינרים המאורגנים על ידי לשכת המהנדסים הנערכים בארץ בלבד.
הקרן מעניקה מלגת השתתפות ב-2 סמינרים בשנה לכל היותר, מכלל הסמינרים של קרן ידע הנדסי אקדמי ולשכת המהנדסים גם יחד.
סכום מלגת הקרן יצוין בפרסומי הקרן / הלשכה וינוכה מסך המלגה השנתית.
בשנת 2019 תקרת המלגה השנתית הנה 3,500 ש"ח.

לרשימת הסמינרים המאורגנים על ידי קרן ידע

לפרטים ותנאי השתתפות בסמינרים המאורגנים על ידי קרן ידע

לרשימת הסמינרים המאורגנים על ידי לשכת המהנדסים