סמינרים - מידע כללי

עמיתי הקרן רשאים להשתתף בסמינרים המאורגנים ע"י קרן ידע הנדסי אקדמי ו/או בסמינרים המאורגנים על ידי לשכת המהנדסים הנערכים בארץ בלבד.
הקרן מעניקה מלגת השתתפות ב – 2 סמינרים בשנה לכל היותר, מכלל הסמינרים המוצעים ע”י הקרן ולשכת המהנדסים גם יחד.

סכום מלגת הקרן לכל סמינר יצוין בפרסומי הקרן / הלשכה וינוכה מסך המלגה השנתית.
בשנת 2023 תקרת המלגה השנתית הנה 3,500 ש"ח לכלל הפעילויות .

עמית הקרן אשר יהיה נוכח בפחות מ- 50% מההרצאות / פעילויות התוכן בסמינר, לא יהיה רשאי להשתתף בסמינרים נוספים במהלך שנת 2023 ובשנת 2024

לרשימת הסמינרים המאורגנים על ידי קרן ידע

לפרטים ותנאי השתתפות בסמינרים המאורגנים על ידי קרן ידע

לרשימת הסמינרים המאורגנים על ידי לשכת המהנדסים