שאלות נפוצות

עמיתי קרן ידע הנם עובדים שמעסיקיהם מפרישים עבורם לקרן ידע מדי חודש בחודשו.

לבירור חברות בקרן, ניתן לפנות למדור שכר במקום העבודה או למשרדי קרן ידע.

לא, ההפרשה לקרן ידע הנה על חשבון המעסיק.

לא ניתן להצטרף לקרן באופן עצמאי.

הצטרפותך לקרן ידע נעשית על ידי המעסיק. עליך ליצור קשר עם הקרן על מנת לעדכן את פרטייך האישיים לצורך העברת מידע שוטף במהלך השנה. תקופת האכשרה לא חלה על העמיתים, למעט במקרה בו המעסיק הנו חבר חדש בקרן.

לא. עם היציאה לגמלאות, המעסיק מפסיק את ההפרשה לקרן, והחברות בקרן מסתיימת.

תחומי הלימוד המוכרים לצורך קבלת מלגות הקרן הנם: הנדסה, אדריכלות, אגרונומיה, מחשבים, שפות תוכנה, כלכלה, מנהל, ניהול, שפה זרה, מדעים מדויקים וטכנולוגיה.

מלגת הקרן הנה בגובה של 75% מדמי הרישום להשתלמות לא יותר מ- 3,500 ₪ מצטבר שנתי בגין כל פעולות ההשתלמות יחד.

האמור לעיל הנו בכפוף לכך שההשתלמות עומדת בקריטריונים הנהוגים בקרן לצורך הענקת מלגה.

 

לטופס בקשת המלגה יש לצרף: צילום תעודת גמר, סילבוס הקורס, קבלה מקורית וצילום המחאה ריקה.

את הבקשה יש לשלוח בדואר ישראל או למסור ידנית במשרדי הקרן.

כחודש ימים ממועד הגעת הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים.

המלגה משולמת באמצעות העברה בנקאית, ישירות לחשבון הבנק של העמיתים.

שיעור השתתפות הקרן יחושב על בסיס עלות ההשתלמות אך לא יותר מאשר התשלום בפועל על ידי העמית ולאחר ניכוי סכומי השתתפות המעסיק.

לא. מסמכי בקשה למלגה יש להעביר למשרדי הקרן ידנית או באמצעות דואר ישראל.

לא, במקרה בו העמית לא ניצל את המלגה השנתית, כולה או חלקה, הסכומים הבלתי מנוצלים אינם מועברים ו/או מצטברים משנה לשנה.

ניתן להגיש בקשה למלגה, בגין השנתיים הקלנדריות שחלפו.

במידה והקורס אינו קורס בשיתוף קרן ידע, שנת המלגה הקובעת לחישוב המלגה תהיה השנה בה סיים העמית את ההשתלמות.

קורס שמשכו מעל 200 שעות המתפרס על פני תקופה של שנה לפחות והנו חוצה שנים, יזכה בשתי מלגות (מלגה עבור כל שנה) עם הצגת תעודת סיום ובהתאם לקריטריונים לקבלת מלגה לקורס.

באחריותך לבדוק עם המוסד המלמד באם הקורס מוכר לגמול השתלמות.