שאלות נפוצות

עמיתי קרן ידע הנם עובדים שמעסיקיהם מפרישים עבורם לקרן ידע מדי חודש בחודשו.

לבירור חברות בקרן, ניתן לפנות למדור שכר במקום העבודה או למשרדי קרן ידע.

לא, ההפרשה לקרן ידע הנה על חשבון המעסיק.

לא ניתן להצטרף לקרן באופן עצמאי.

הצטרפותך לקרן ידע נעשית על ידי המעסיק. עליך ליצור קשר עם הקרן על מנת לעדכן את פרטייך האישיים לצורך העברת מידע שוטף במהלך השנה. תקופת האכשרה לא חלה על העמיתים, למעט במקרה בו המעסיק הנו חבר חדש בקרן.

לא. עם היציאה לגמלאות, המעסיק מפסיק את ההפרשה לקרן, והחברות בקרן מסתיימת.

תחומי הלימוד המוכרים לצורך קבלת מלגת הקרן בגין השתלמות הנם: הנדסה, אדריכלות, אגרונומיה, מחשבים, שפות תוכנה, כלכלה, מנהל, ניהול, שפה זרה, מדעים מדויקים וטכנולוגיה.

מלגת הקרן הנה בגובה של 75% מדמי הרישום להשתלמות לא יותר מ- 4,000 ₪ מצטבר שנתי בגין כל פעולות ההשתלמות יחד.
האמור לעיל הנו בכפוף לכך שההשתלמות עומדת בקריטריונים הנהוגים בקרן לצורך הענקת מלגה.

 

מלגת השתתפות בשכר לימוד ללימודי תואר, מוענקת לעמיתים אשר למדו תואר אקדמי נוסף במוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או המוכר ע”י משרד החינוך והתרבות, או שלוחה של אוניברסיטה זרה הפועלת ברשיון של המועצה להשכלה גבוהה.

סכום המלגה עד 4,000 ש”ח לשנה (תקרת המלגה השנתית בשנת 2024). ניתן לקבל עד 2 מלגות ללימוד תואר מלא. מלגה אחת בכל שנה.

מסמכי בקשה למלגה יש להעביר למשרדי הקרן רק באמצעות “טופס מקוון להגשת מלגה”

פירוט המסמכים הנדרשים לצירוף תוכל למצוא ב“טופס מקוון להגשת מלגה”

 

כחודש ימים ממועד הגעת הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים.

המלגה משולמת באמצעות העברה בנקאית, ישירות לחשבון הבנק של העמיתים.

שיעור השתתפות הקרן יחושב על בסיס עלות ההשתלמות אך לא יותר מאשר התשלום בפועל על ידי העמית ולאחר ניכוי סכומי השתתפות המעסיק.

לא, במקרה בו העמית לא ניצל את המלגה השנתית, כולה או חלקה, הסכומים הבלתי מנוצלים אינם מועברים ו/או מצטברים משנה לשנה.

ניתן להגיש בקשה למלגה, בגין השנתיים הקלנדריות שחלפו.

שנת המלגה הקובעת לחישוב המלגה תהיה השנה בה סיים העמית את ההשתלמות.

באחריותך לבדוק עם מחלקת גמול השתלמות באם הקורס מוכר עבורך לגמול השתלמות.
לפרטי התקשרות עם מחלקת גמול השתלמות למהנדסים – לחץ כאן