אופן מימוש המלגה השנתית

הקרן מעניקה לעמיתיה מלגות בגין השתתפותם בהשתלמויות מקצועיות כגון: השתתפות בשכר לימוד (המלגה הפרטנית), השתתפות בפעולות היזומות על ידי הקרן:

קורסים מוסדיים, סמינרים, כנס / ימי עיון.

מדי שנה עומדת לרשות העמיתים מלגה שנתית לניצול (סכום המלגות המצטבר המקסימלי שניתן לנצל בשנה קלנדרית עבור כל ההשתלמויות גם יחד).

בשנת 2023 תקרת המלגה השנתית הנה 3,500 ₪

להלן המסלולים בהם רשאים העמיתים לנצל את המלגה השנתית:


♦ מסלול 1 – השתתפות בשכר לימוד (מלגה פרטנית)

מלגה פרטנית מוענקת לעמיתים עבור השתלמות בה השתתפו מיוזמתם (לימודים לתואר / קורס / כנס / יום עיון וכו’), באחד ממוסדות הלימוד המוכרים שבחרו.

לשם קבלת המלגה, על העמיתים לפנות לקרן בתום ההשתלמות.

המלגה תוענק בכפוף לקריטריונים הנהוגים בקרן.

לפרטים על השתתפות בשכ”ל להשתלמות

לפרטים על השתתפות בשכ”ל ללימודי תואר


♦ מסלול 2 – השתתפות בהשתלמויות ביוזמת הקרן

מלגה המוענקת לעמיתים המשתתפים בהשתלמויות המאורגנות ביוזמת הקרן כגון: סמינרים, ימי עיון והשתלמות מוסדית.

 

סמינרים

עמיתי הקרן רשאים להשתתף בסמינרים המאורגנים ע”י קרן ידע הנדסי-אקדמי ו/או בסמינרים המאורגנים ע”י לשכת המהנדסים (המתקיימים בארץ בלבד).
הקרן מעניקה מלגת השתתפות ב – 2 סמינרים בשנה לכל היותר, מכלל הסמינרים המוצעים ע”י הקרן ולשכת המהנדסים גם יחד.

לפרטים ותנאי השתתפות בסמינרים


השתלמות מוסדית / ימי עיון

השתלמות ביוזמת המעסיק ו/או נציגי המהנדסים במקום העבודה, בשיתוף קרן ידע, המיועדת למהנדסים עמיתי הקרן.
השתלמות זו נבנית על פי הדרישות המקצועיות של ציבור העמיתים אצל כל מעסיק ומעסיק בנפרד, על פי אותם קריטריונים של ההשתלמויות היזומות על ידי הקרן.
העמיתים  יאשרו (ע”ג טופס מתאים) את קיזוז המלגה מכרטיסם האישי בגין ההשתלמות, כתנאי לקבלת המלגה.


 

*ביצוע תכנית ההשתלמויות של הקרן והמלגות הפרטניות יהיה בכפוף להחלטות מועצת הקרן ולתקציב ההשתלמויות השנתי – שאושר על ידה.

*באחריות עמיתי הקרן לברר מול הגופים המוסמכים / המעסיק, את זכויותיהם בנושא ימי השתלמות בשכר ואופן ניצולם במקרה בו השתתפו בהשתלמויות הקרן.