אופן מימוש המלגה השנתית

הקרן מעניקה לעמיתיה מלגות בגין השתתפותם בהשתלמויות מקצועיות כגון: השתתפות בשכר לימוד (המלגה הפרטנית: לימודי תואר, קורס, כנס, יום עיון וכו’),

השתתפות בפעולות היזומות על ידי הקרן: סמינרים בארץ, סיורים מקצועיים לחו”ל, ימי יון והשתלמות מוסדית.

מדי שנה עומדת לרשות העמיתים מלגה שנתית לניצול (סכום המלגות המצטבר המקסימלי שניתן לנצל בשנה קלנדרית עבור כל ההשתלמויות גם יחד).

בשנת 2024 תקרת המלגה השנתית הנה 4,000 ₪

להלן המסלולים בהם רשאים העמיתים לנצל את המלגה השנתית:


♦ מסלול 1 – השתתפות בשכר לימוד (מלגה פרטנית)

מלגה פרטנית מוענקת לעמיתים עבור השתלמות בה השתתפו מיוזמתם (לימודים לתואר / קורס / כנס / יום עיון וכו’), באחד ממוסדות הלימוד המוכרים שבחרו.

לשם קבלת המלגה, על העמיתים לפנות לקרן בתום ההשתלמות.

לשם קבלת מלגה עבור לימודי תואר יש להגיש בסיום השנה האקדמית !

המלגה תוענק בכפוף לקריטריונים הנהוגים בקרן.

לפרטים על השתתפות בשכ”ל להשתלמות

לפרטים על השתתפות בשכ”ל ללימודי תואר


♦ מסלול 2 – השתתפות בהשתלמויות ביוזמת הקרן

מלגה המוענקת לעמיתים המשתתפים בהשתלמויות המאורגנות ביוזמת הקרן כגון: סמינרים בארץ, סיורים מקצועיים בחו”ל, ימי עיון והשתלמות מוסדית.

 

סמינרים בארץ / סיורים מקצועיים בחו”ל

עמיתי הקרן רשאים להשתתף בסמינרים המאורגנים ע”י קרן ידע הנדסי-אקדמי ו/או בסמינרים המאורגנים ע”י לשכת המהנדסים (המתקיימים בארץ בלבד) ו/או סיורים מקצועיים בחו”ל המאורגנים ע”י לשכת המהנדסים.

הקרן מעניקה עד 2 מלגות בשנה לכל היותר בגין השתתפות בסמינרים בארץ / סיורים מקצועיים בחו”ל המוצעים ע”י הקרן ולשכת המהנדסים גם יחד.

ניתן לקבל מלגה בגין השתתפות בסיור מקצועי בחו”ל אחת לשנתיים.

לפרטים ותנאי השתתפות בסמינרים בארץ

לפרטים ותנאי השתתפות בסיורים מקצועיים בחו”ל


השתלמות מוסדית (קורס/ יום עיון)

השתלמות ביוזמת המעסיק ו/או נציגי המהנדסים במקום העבודה, בשיתוף קרן ידע, המיועדת למהנדסים עמיתי הקרן.
השתלמות זו נבנית על פי הדרישות המקצועיות של ציבור העמיתים אצל כל מעסיק ומעסיק בנפרד, על פי אותם קריטריונים של ההשתלמויות היזומות על ידי הקרן.
העמיתים  יאשרו (ע”ג טופס מתאים) את קיזוז המלגה מכרטיסם האישי בגין ההשתלמות, כתנאי לקבלת המלגה.


 

*ביצוע תכנית ההשתלמויות של הקרן והמלגות הפרטניות יהיה בכפוף להחלטות מועצת הקרן ולתקציב ההשתלמויות השנתי – שאושר על ידה.

*באחריות עמיתי הקרן לברר מול הגופים המוסמכים / המעסיק, את זכויותיהם בנושא ימי השתלמות בשכר ואופן ניצולם במקרה בו השתתפו בהשתלמויות הקרן.