השתלמות מוסדית (קורס / יום עיון)

השתלמות ביוזמת המעסיק / ו או נציגי המהנדסים במקום העבודה, בשיתוף קרן ידע , המיועדת למהנדסים עמיתי הקרן.
השתלמות זו נבנית על פי הדרישות המקצועיות של ציבור העמיתים אצל כל מעסיק ומעסיק בנפרד, על פי אותם קריטריונים של ההשתלמויות היזומות על ידי הקרן.
העמיתים יאשרו (ע"ג טופס מתאים ) את קיזוז המלגה מכרטיסם האישי בגין ההשתלמות, כתנאי לקבלת המלגה.