אופן הגשת המלגה הפרטנית

   עמיתים המעוניינים לקבל מלגה יכולים לעשות זאת באופן מקוון בצירוף המסמכים הבאים

לטופס מקוון לבקשת להשתתפות בשכר הלימוד

 

מסמכים לצירוף עבור השתתפות בשכ”ל לקורס/כנס/סדנא  מסמכים לצירוף עבור השתתפות בשכ”ל ללימודי תואר 
 • חשבונית מס / קבלה מקור
 • צילום מתעודת גמר או אישור לימודים ע”י המוסד המלמד
 • עבור השתתפות בכנס יש לצרף בנוסף אישור מהועדה המארגנת
  על השתתפות בכנס
 • תוכנית הלימודים (סילבוס)
 • צילום המחאה ריקה / אישור ניהול חשבון
 • הצהרת המעסיק על השתתפות / אי השתתפות בשכר הלימוד
 • קבלה / אישור תשלום מהמוסד המלמד (עבור השנה המבוקשת)
 • תדפיס גיליון ציונים
 • טופס קביעת שיעור ניכוי מס משלטונות המס, (מס’ תיק ניכויים 930338041)
  *במידה ולא יצורף אישור ניכוי מס ינוכה מס במקור בשיעור המקסימאלי
 • צילום המחאה ריקה / אישור ניהול חשבון
 • הצהרת המעסיק על השתתפות / אי השתתפות בשכר הלימוד

 

להורדת טופס הצהרת מעסיק לחתימה

*לאחר קבלת המסמכים במשרדי הקרן ישלח אלייך מייל חוזר המאשר את קבלת המסמכים לאחר מכן תתקיים ועדה לבדיקה ואישור הבקשות.

*המלגה תינתן באמצעות העברה בנקאית ישירות לחשבונו של העמית.

*הקרן תשלח הודעה באמצעות דואר אלקטרוני לעמית לאחר ביצוע ההעברה הבנקאית.