אופן הגשת המלגה הפרטנית

עמיתים המעוניינים לקבל מלגה, ישלחו בדואר למשרדי הקרן בסיום ההשתלמות טופס “בקשה להשתתפות בשכר לימוד” בצירוף את המסמכים הבאים:

 

מסמכים לצירוף עבור השתתפות בשכ”ל לקורס/כנס/סדנא  מסמכים לצירוף עבור השתתפות בשכ”ל ללימודי תואר 
 • חשבונית מס / קבלה מקור
 • צילום מתעודת גמר או אישור לימודים ע”י המוסד המלמד
 • עבור השתתפות בכנס יש לצרף בנוסף אישור מהועדה המארגנת
  על השתתפות בכנס
 • תוכנית הלימודים (סילבוס)
 • צילום המחאה ריקה / אישור ניהול חשבון
 • אישור תשלומים מהאוניברסיטה / קבלות מקור
 • תדפיס גיליון ציונים
 • טופס קביעת שיעור ניכוי מס משלטונות המס, (מס’ תיק ניכויים 930338041)
  *במידה ולא יצורף אישור ניכוי מס ינוכה מס במקור בשיעור המקסימאלי
 • צילום המחאה ריקה / אישור ניהול חשבון

 

לטופס הבקשה להשתתפות בשכר הלימוד

 

*את המסמכים יש להעביר בדואר ישראל לכתובת: קרן ידע הנדסי אקדמי, ת.ד 6348, ת”א 6106202

*לאחר קבלת המסמכים במשרדי הקרן תתקיים ועדה לבדיקה ואישור הבקשות.

*המלגה תינתן באמצעות העברה בנקאית ישירות לחשבונו של העמית.

*הקרן תשלח הודעה באמצעות דואר אלקטרוני לעמית לאחר ביצוע ההעברה הבנקאית.