קורסים - מידע כללי

קרן ידע הנדסי-אקדמי מציעה לעמיתיה מגוון קורסים במוסדות לימוד נבחרים, לרבות לשכת המהנדסים.

המלגה עבור קורסים אלו מועברת ע”י הקרן ישירות למוסד המלמד.

החל מינואר 2019,  יונהגו שני שיעורי השתתפות ( 65% / 85%) בהתאם לזהות המוסד המלמד / המארגן את הקורס.

סכום המלגה יקוזז מכרטיסם האישי של העמיתים לשנת 2019 (ראו שיעור קיזוז מלגה בטבלאות הקורסים).

פרטים מלאים אודות הקורס (טפסי הרשמה, תכנית קורס, מועדי פתיחה, מיקום הקורס וכד’) ניתן לקבל ישירות באתר המוסד המלמד ו/או מאנשי הקשר של המוסד המלמד.

ההרשמה תתבצע ע”י העמיתים ישירות מול המוסד המלמד.

 

לידיעתכם!

  • באחריות העמיתים לחתום על טופס המאשר את קיזוז המלגה בגין השתתפותם בקורס. הטופס יסופק על ידי המוסד המלמד.
  • תוכניות ומיקום הקורסים ניתנות לשינוי ע”י המוסד המלמד.
  • באחריות העמיתים לבדוק את ההכרה לגמול השתלמות מול המוסד המלמד.
  • שנת המלגה הקובעת לחישוב המלגה, תהיה השנה בה התחילו העמיתים את ההשתלמות.
  • הזכאות לקבלת מלגה מותנית בהפרשות המעסיק לקרן ידע הנדסי אקדמי מדי חודש בחודשו. במידה ותיפסק הפרשת המעסיק מכל סיבה שהיא, העמיתים מתחייבים להחזיר לקרן את יתרת הכספים בגין הקורס, על פי כללי הקרן.
  • עמיתי הקרן רשאים להשתתף בהשתלמות יזומה על ידי הקרן, גם אם יתרת המלגה השנתית העומדת לרשותם קטנה מהנדרש. במקרה זה יחויבו העמיתים בהפרש הנדרש להשלמה. ההפרש בין יתרת המלגה לבין הסכום הנדרש ישולם על ידי העמיתים ישירות למוסד המלמד.
  • עמיתים אשר החלו את הקורס ומסיבה כלשהי פרשו על דעת עצמם מהקורס טרם סיומו, יחויבו במלוא דמי ההשתתפות (המלגה תקוזז במלואה, התשלום ששולם ע”י העמיתים לא יוחזר).

 

הערה: עמיתים המעוניינים להשתתף בקורסים שאינם מוצעים ע”י הקרן, יעשו זאת באמצעות המסלול המלגה הפרטנית (השתתפות בשכר לימוד) ויפנו לקרן בסיום ההשתלמות לקבלת המלגה בהתאם  לקריטריונים.